کارخانجات نگهداری و تعمیرلکوموتیو سیستان

شرکت کاوان ریل صنعت برای تکمیل زنجیره نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها و با ماموریت تبدیل این کارخانجات به قطب نگهداری و تعمیرات لکوموتیو در منطقه، اقدام به شروع ساخت کارخانجات نگهداری و تعمیرات لکوموتیو در استان اصفهان (ایستگاه سیستان) نموده است.
با بهره برداری از این کارخانه در آینده نزدیک، لکوموتیوها در منطقه اصفهان از امکانات کافی برای بازدید و سرویس های تا سطح سالیانه برخوردار خواهد بود و امکان تعمیرات اساسی لکوموتیوها نیز وجود خواهد داشت

 

این کارخانجات توانایی انجام سرویسهای ذیل را دارد:
1- نگهداری و انجام سرویسهای مقرره انواع لکوموتیوهای دیزل الکتریک تا سقف 100 دستگاه و تا سطح تعمیرات سالیانه
2- تعمیرات اساسی انواع لکوموتیوهای دیزل الکتریک تا سقف 100 دستگاه در سال
3- تعمیرات اساسی انواع مجموعه های مکانیکی، برقی، الکترونیکی ، میکروپروسسوری و غیره
4- تعویض و نصب تجهیزات اصلی لکوموتیو شامل موتور، ژنراتور، تراکشن موتور، بوژی و غیره

فهرست