مجتبی لطفی
مدیر عامل
lotfi[@]kavanloco.com

جهانبخش حمزه مرند
مدیر بخش تعمیرات اساسی و بازسازی
hamzehmarand[@]kavanloco.com

جمشید سلطانی
مدیر بخش مهندسی و برنامه ریزی
soltani[@]kavanloco.com

سعید تشکری
معاون اجرایی
tashakori[@]kavanloco.com

محمد ابراهیم دلور
مدیربخش تعمیرات و سیرو حرکت اصفهان
devar[@]kavanloco.com

بهرام پرورش
مدیر پروژه احداث کارخانجات سیستان
parvaresh[@]kavanloco.com

منصور گردان
مدیر سایت بازسازی لکوموتیو کرج
gordan[@]kavanloco.com

امیر قربانى
رئیس اداره فروش و درآمد
ghorbani[@]kavanloco.com

فهرست